Általános szerződési feltételek - honlap-készítés.hu

Általános szerződési feltételekPQRS Kft. (székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13..; Cg. 01-09-296796, Adószám: 25928721-1-41, Önálló cégjegyzésre jogosult: Kovács Lóránt ügyvezető igazgató), mint Szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató – az alábbi feltételekkel nyújtja szolgáltatását:
JOGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.Szolgáltató alSzolgáltató(k) igénybevételére jogosult. Az igénybevett alSzolgáltató(k) tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.A Megrendelő köteles:

 1. a vonatkozó jogszabályokat megtartani

 2. az rendszert rendeltetés céljára felhasználni

 3. adataiban beállott változást Szolgáltatóval írásban közölni

 4. Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona. Az egyes fejlesztések alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonjogában marad.A Szolgáltató fenntartja a jogosultságot magának, hogy a saját készítésű, vagy a kezelésbe átvett portálokon aA teljesítés helye: kizárólag online felület.
KOMMUNIKÁCIÓ

A felek  megállapodnak  abban,  hogy  egymás  irányában  írásban  kommunikálnak,  illetve  szóbeli beszélgetésüket 2 munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) azt megerősítik.A Felek kijelentik, hogy a visszaigazolt e-mailes kommunikációt írásbelinek tekintik.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről többen is felkereshetik.
TARTALOM FELTÖLTÉSE

A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldalak tartalmát a megrendelőnek kell biztosítania, de a Szolgáltató a tartalom feltöltését külön díjazás ellenében segítséget nyújt.

 1. a weboldal a feltöltés a Megrendelő feladata.

A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint, külön megállapodás keretében vállalja a tartalom feltöltését.A tartalom feltöltést – megrendelés esetén - a Szolgáltató a weboldal készítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.
IDEGEN NYELV

Az idegen nyelvű tartalmat a megrendelőnek kell biztosítania.Az  idegen  nyelvű  tartalom  feltöltésére  a  tartalom  feltöltésre  vonatkozó  általános  szabályok vonatkoznak.A Szolgáltató a  Megrendelő által  nem  módosítható  tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.A weboldal idegen nyelvű változatának díját a mindenkori díjszabás tartalmazza.
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, TÖBBLETFELADAT

Átadáskor a Megrendelő átvizsgálja az elkészült munkát és jegyzéket készít az észrevételeiről. A Megrendelőnek kötelessége 1 héten belül az észrevételt megküldeni a SzolgáltatónakA Szolgáltató 3. Fél szolgáltatását biztosítja a Megrendelőnek. Amennyiben a funkcionalitás a Megrendelőnek vagy harmadik személynek köszönhetően felróható, akkor a kijavítst a Szolgáltató külön díjazás alapján valósítja meg.A  Szolgáltató  nem  élesíti  az  oldalt  addig,  amíg  a  teljes  vállalkozási  díj  meg  nem  érkezik bankszámlájra.Amennyiben a Szerződésben megjelölt böngészőben a megjelenítésénél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató azonos opericáiós rendszer, azonos böngésző és (elsődleges)verziószám esetén nem, úgy főszabályként a Vállakozó tulajdonában levő számítógépek megjelenítése az irányadó, de a Szolgáltatónak kötelessége törekedni, hogy a Megrendelő eszközein is megfelelően jelenjen meg a weboldal.
KARBANTARTÁS


 1. A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített honlap szerkezetének karbantartását, valamint a rendszer felügyeletét és működőképességének a megőrzését.

A webshop tartalmának a frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.A karbantartásos ügyfelek kérései prioritást élveznek a többi ügyfél kéréseivel szemben.Rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni. A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő 2 órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befelyezni. Amennyiben ez a meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor a megadott határidőn belül jeleznie kell.A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítását és megoldását az értesítéstől számított 2 órán belül megkezdi és a vállalt határidőn belül befejezni.A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal. A fennmaradó 0,1% időkeret a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes - évre vonatkozik. A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatti szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.A Szolgáltató a rendszerről (adatbázis és file-ok) a karbantartási szerződésben  meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.
LEVELEZÉS

A levelek küldését minden esetben az internet szolgáltató (ISP) biztosítja, a Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kiegészítő jelleggel.Bejövő levelezésnél POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít a Szolgáltató.A levelezéshez alapfokú spam és vírusszűrés szolgáltatást nyújt Szolgáltató. A Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállalunk!

 
ÜTEMEZÉS, HATÁRIDŐK

 Ha a határidő hetekben vagy hónapokban van megszabva, akkor a határnapnak a hét 2. munkanapját kell tekinteni.Amennyiben a határidő lejárta pihenőnapra esik, úgy a határidő az azt követő 2. munkanap.A fizetési határidő a Szolgáltató banksszámláján történő jóváírásra vonatkozik.
FELELŐSSÉG

Amennyiben  lehetőség  van  a  weboldalról  on-line  rendelésre  a  megrendelőt  terheli  a  törvényi kötelezettségek betartása, valamint a szállítás, számlázás és minden ezekkel kapcsolatos feladat és kötelezettség.A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. A Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben.Amennyiben a weboldal használati díjának megállapítása az on-line megrendelések függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet annak a kifogásával, hogy a terméket megrendelték, de a teljesítésre mégsem került sor.A Megrendelő tartozik felelőséggel:

 1. csere,   garancia   és   szavatossággal   kapcsolatos   jogszabályi   követelmények   betartásáért

 2. weboldalán elhelyezett információk valódiságáért

 3. tájékoztatási kötelezettség ellátásáért

 4. rendszerben elhelyezett tartalom jogosultságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

Az adatok biztonságos kezeléséért, valamint a szerver zavartalan működéséért a Szolgáltató az általában elvárható felelősséggel tartozik.A Szolgáltató a felvitt adatokért nem tartozik felelőséggel:

 1. olyan tartalmat tesz közzé a Megrendelő által biztosított rendszeren, ami törvénysértő

 2. a Megrendelő a rendszerben jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg

A Szolgáltató a kapott anyagok őrzéséért felelősséggel nem tartozik.A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem őrzi meg az átadás után a megrendelő által átadott nyagot.
DÍJAZÁS

A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.A díjszabásban óra díj alapon elszámolt munkadíjaknál minden megkezdett félóra fél órának számít.A Végszámla összege a szerződéskötés és az átadás közben felmerülő többletkérések alapján eltérő lehet az árajánlatban szereplő összegtől. Az eltérésről minden esetben értesítenie kell a Megrendelőt, aki kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve: e-mail) elállhat a többletkérelmétől.A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázniA Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelően és arányosan köztes számlát kibocsátani.Amennyiben  a  megrendelő  a  szükséges  anyagot  késve  adja  át,  úgy  a  határiő  a  Megrendelő késedelmével tolódik.Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámolni a hátralékos összeg erejéig. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori Jegybanki alapkamat kétszerese, de minimum havi5.000Ft, azaz ötezer forint.Amennyiben a Szolgáltató az idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt végzi a módosítást, úgy a Szolgáltató 25.000Ft / óra díjat jogosult kiszámlázni.Amennyiben  a  Megrendelő  a  Szolgáltató  előzetes  ellenvéleményével  ellentétes  döntés  alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000 Ft /óra díjat jogosult kiszámlázni.A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult a kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.
KÖTBÉR

Kötbér fizetését Szolgáltató csakis írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan: a kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a, napi 0,1% mértékben. Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a szerződésben kifejezetten kikötik és a Megrendelő projekt management díjat fizet.
KÉSEDELMES FIZETÉS

Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult kiszámlázni.Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a Szolgáltató 8 nap után írásban felszólítja teljesítésre.Írásbeli formának minősül a visszaigazolt e-mail.Amennyiben a Megrendelő késedelmbe esik, a Szolgáltató jogosult a weboldal elérését és/vagy működését korlátozni.Késedelmes fizetés esetén a Válllakozó jogosult minden naptári hónap elteltével a díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.Késedelem teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll. 
ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS

A Szolgáltató törekszik Megrendelő adatainak védelmére, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A biztonságos adattovábbítás végett https (biztonsági kapcsolatot) ajánlunk a rendszer működtetéséhez. A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.A   Szolgáltatót   és   a   Megrendelőt   a   birtokába   jutott   információk   vonatkozásában   titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes írásos engedélyével jogosult információ átadására, valamint az információ saját felhasználásra.A Szolgáltató jogosult Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre Megrendelő a Szolgáltatót jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartja.Szolgáltató  a  megrendelő  adatait  kizárólag  a  hatályos  adatvédelmi  előírásoknak  megfelelően kezelheti.
GOOGLE

A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.Az optimalizálási szerződés időtartalma minimálisan 1 év.A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori díjszabás tartalmazza. A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozició) elérését követően esedékes.A Megrendelőnek biztosítania kell a Szolgáltató számára a tárhelyhez és a weboldal forráskódjához, valamint az admin felülethez való hozzáférést.
DOMAIN NÉV, TÁRHELY

A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése végett a saját szerverein elhelyezett weboldalkért tudja vállalni az oldal változatlan és biztonságos működését. A tárhely díjait a mindenkori díjszabás tartalmazza.A levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért a Szolgáltató csak és kizárólag akkor tudja vállalni a felelősséget, amennyiben a Szolgáltatón által javasolt, a levelezéséhez szükséges e- mail fiókokat, e-mail rendszert használja a Megrendelő. A levelezés mindenkori díját az aktuális díjszabás tartalmazza.A weboldal megfelelő eléréséért a Szolgáltató akkor tudja a felelősséget vállalni, ha a weboldalhoz tartozó domain név névszervereit a Szolgáltató biztosítja, valamint a Szolgáltató által javasolt Regisztrátornál van elhelyezve a domain név. A domain név elhelyezésének valamint regisztrálásának díjait a mindenkori díjszabás tartalmazza.A Szolgáltató a tárhely szolgáltatási folyamatot és a domain név regisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.Meghosszabbítás  esetén  a  Vállallkozó  előzetesen  értesíti  a  Meegrendelőt  a  fordulónapról  (tehát amikor a tárhely zsolgáltatást és a domain nevek fenntartását meg kell hosszabbítani) és a fizetendő összegről. Amenniyben a Megrendelő a határnapig nem fizeti be a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összegett, úgy a Válllakozó nem köteles továbbnyújtani a szolgáltatást. Domain nevek esetében az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.A tárhely és a domin név szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz!ELÁLLÁS, MÓDOSÍTÁSFőszabályként elállásra-, valamint visszatérítésre nincs lehetőség, ugyanis a Szolgáltató által végzett szolgáltatás automatikusan, a megrendelői folyamatot követően azonnal, automatikusan (interface-ek közreműködésével) teljesedésbe megy.A Felek közös megegyezéssel, írásbeli formában jogosultak a szerződést módosítani.Rendkívüli esetben

 1. a  Megrendelő  köteles  a  Szolgáltató  által  addig  elvégzett  munkáinak,  valamint  az  addig felmerült és nem teljesített követeléseinek a megfizetésére.

 2. a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszerének tartalmát átadni.

 3. Feleknek ezt cégszerű aláírási formával ellátott, tértivevényes levél útján kell megtenniük.

Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, 1 hónapos elállási idővel. Ez esetben a felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban levő ügyeikről.
KONFLIKTUSKEZELÉS

A felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.Bármely   vita   eldöntésére,   amely   a   jelen   szerződésből   vagy   azzal   összefüggésben,   annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti illetékességének. Érvényes: 2017. május 01.-től visszavonásig.

Kosár

Az Ön kosara jelenleg üres

Rendelj honlapot még ma! Tovább »